Целите на ОСОГ включват

 • Да създава, развива и поддържа клубове по спортна стрелба, парашутизъм, спортно ориентиране, оцеляване и спешна помощ в полеви условия и др., клубове по приложно технически дисциплини (радиотелеграфия, радиоориентиране, ракетомоделизъм, корабомоделизъм, Безпилотни Летателни Апарати, Безпилотни Летателни системи и др.) за защита на цивилното население, материалните и културните ценности на България;

 • Да привлича и обединява в своите организационни форми физически и юридически лица, които споделят и работят за постигане целите на организацията;

 • Да създава творческа среда за съхраняване и развитие способностите на своите членове;

 • Да съдейства за подготовката на населението за защита при бедствия, аварии, терористични атаки и др. срещу страната;

 • Да подкрепя нравствените добродетели, за материалния и духовния напредък на страната;

 • Да работи за гражданското и родолюбиво възпитание на подрастващите като стимулира физическото, психическото и интелектуалното им усъвършенстване;

 • Да взаимодейства с министерства, агенции и други държавни и общински органи, обществени и стопански организации и фирми, създавайки широк обществен актив.

 • Да съдейства за поддържане на близки взаимоотношения между сродните организации от страните-членки на НАТО в областта на националната и международната сигурност;

 • Да спомага за развитието и утвърждаването на общочовешките духовни ценности;

 • Да участва в проекти и програми в областта на земеделието, растителната защита и метеорологията, както и за прецизно земеделие, контрол на строителни дейности, рекламна дейност и всичко разрешено от закона;

 • Да развива иновационни дейности за осигуряване на благоприятни условия за устойчиво земеделие;

 • Да осъществява тясно сътрудничество с държавни, общински и обществени организации за извършване на дейности, свързани със земеделието, растителната защита и метеорология, в това число чрез използване на Безпилотни Летателни Апарати и системи;

 • Да подпомага въвеждането на задължително обучение и сертифициране на получените знания и умения, свързани с радиотелеграфия, радиоориентиране, ракетомоделизъм, корабомоделизъм, Безпилотни Летателни Апарати и системи и др.;

 • Да организира професионално обучение или други обучения в различни области, за решаването на определени, важни за обществото задачи;

 • Да подпомага развитието на иновации и иновативни решения в промишления сектор, енергетиката и др. чувствителни за страната дейности.

За да постигне целите, организацията изпълнява редица задачи, като:

 • Разработва и приема проекти, планове и дългосрочни програми за популяризиране, разпространяване и развиване дейността на организацията;

 • Изготвя, утвърждава и разпространява по места основната организационна и методична документация свързана с дейността /програми, правилници, инструкции, бюлетини и др./ на организацията;

 • Съдейства, подпомага и организира развиването на приложна научна дейност като провеждане на специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна информация, издаване на научна литература, периодичен печат, информационни, аналитични и други материали във връзка с достигане на основните си цели;

 • Експериментира, организира и въвежда модели за прилагане на специализирани умения и знания в различи области на обществената практика;

 • Провежда курсове за квалификация и преквалификация, провежда обучение и подготовка за подрастващите;

 • Организира и осъществява прояви като празници, прегледи, конкурси, спортно-приложни състезания, турнири и др.;

 • Организира и участва и активно подпомага развитието на международното сътрудничество свързано с целите на организацията и съдейства за участието на своите членове в международни прояви и форуми;

 • Организира и провежда прояви със спомагателен и обслужващ характер, съдействащи за достигане на основните цели на организацията;

 • Създава регионални организации на Сдружението. Издава индивидуални идентификационни членски карти на членовете на организацията с право на достъп до определени права и услуги на Сдружението;

 • Създава научен и методически съвет към организацията от експерти, които да участват в разработването на държавни образователни стандарти, актуални учебни планове и програми, свързани с целите на Сдружението и отговарящи на действащото законодателство.

 • Съдейства на държавни институции борещи се за постигане на цели, които са сродни с тези на Сдружението в това число за защита и отбрана на чувствителна за страната инфраструктура, енергийни и водни ресурси, граници и др.